ILTICA. Hükümetin Kontrol Etmekte Yetersiz Veya İsteksiz Olduğu Bir Grup Tarafından Zulme Uğrama

İltica hakkı kazanmak için, başvuru sahibinin, hükümet veya hükümetin kontrol etmekte yetersiz veya isteksiz olduğu bir grup tarafından uygulanan zulüm nedeniyle sıkıntı içerisinde olması gerekmektedir. Hükümet tanımı genel olarak polis, ordu ve hükümete bağlı okulları kapsamaktadır. Hükümetin kontrol etmekte yetersiz veya isteksiz olduğu gruplar ise gerilla, milis gruplar ve çeteleri içermektedir. Hükümet tanımı, iltica yasasının amaçları için, hükümet tarafından desteklenen grupları da kapsamaktadır.

Genel olarak, diğer vatandaşlar tarafından uygulanan şiddet; eğer hükümetin müdahil olduğuna veya istismarcıları kovuşturmaya destek vermeyi veya kurbanı korumayı reddettiğine dair bir gösterge yoksa zulüm teşkil etmez. Örneğin, bir gayin iltica talebi; komşuları tarafından uygulanan fiziksel saldırı ve sözel istismar, hükümetle bağlantısı olamayan şahıslar tarafından yapıldığından, reddedilmiştir. Kendisi otoritelerle hiçbir zaman iletişime geçmemiştir ve bu nedenle hükümetin kendisini korumakta veya istismarcıları cezalandırmakta/kovuşturmakta isteksiz veya yetersiz olduğunu iddia edememektedir.

Bazı iltica kararları, başvuru sahibine karşı aile üyeleri tarafından işlenen suçun; eğer hükümet kendisini korumakta veya şiddet uygulayanları kovuşturmakta isteksiz veya yetersizse, zulüm oluşturabileceğini ortaya koymaktadır. İltica mahkemesi bazı durumlarda aile içi şiddetin de zulüm olabileceğini ortaya koymuştur.

Gay ve lezbiyen iltica başvurusu sahipleri aileleri tarafından uygulanan şiddetin kurbanı olmuşlarsa iltica hakkı kazanabilmektedirler. Bir iltica talebi, eğer şiddet sürekli ise ve ciddi seviyelere ulaşıyorsa ve de hükümetin kurbanı korumadığına dair kanıt varsa başarılı olmaya çok daha yakındır.

Bu vakalar aile içi şiddet kurbanlarına bir miktar umut verse de; aile üyeleri tarafından uygulanan şiddet veya cinsel taciz; başvuru sahibi sorunla ilgili olarak polisle iletişim kurmadıysa ve polis kendisine yardımcı olmayı reddetmediyse veya başvuru sahibi kesin belgesel kanıtla, hükümet koruması istemenin faydasız veya tehlikeli olduğunu açık bir şekilde ispatlamadıkça, genel olarak yeterli olmayacaktır. Aile üyeleri tarafından uygulanan cinsel şiddet ve dayak başarılı iltica talepleri olabilmektedirler.

 

 

ILTICA. Gelecekteki Olası Zulme Karşı Kişiselleşmiş Korku

Daha önce zulümden dolayı hiç sıkıntı yaşamamış kişiler yine de sağlam temelli korkularını kanıtlayabilir. İltica başvurusu sahibi, sağlam temelli zulüm görme korkusunu kanıtlayabilmek için aşağıdakileri gösterebilmelidir:

  1. Başvuru sahibi, bir zulüm uygulayıcının bir çeşit cezalandırma vasıtasıyla alt etme çabasında olduğu inanış veya niteliğe sahiptir;
  2. Zulüm uygulayıcı, başvuru sahibinin söz konusu inanışa veya niteliğe sahip olduğunun farkındadır veya farkına varabilir;
  3. Zulüm uygulayıcı başvuru sahibini cezalandıracak güce sahiptir ve
  4. Zulüm uygulayıcı başvuru sahibini cezalandırma eğilimindedir

Belirli Bir Sosyal Gruba Dahil Olma Nedeniyle İltica

Başvuru sahibi, gerçekten mensup olduğu veya mensup olmakla itham edildiği belirli bir sosyal grupla ilgili şekilde gelecekte zulüm görmekten korktuğunu kanıtlayabilmelidir. İltica yasasına göre eşcinseller de belirli bir sosyal grup olarak kabul edilmiştir.

Bir gay veya lezbiyen başvuru sahibi için iltica başvurusunun vazgeçilmez bileşenlerinden biri de gerçekten eşcinsel olduğunu kanıtlamak olacaktır. Bu durum ABD’de yaşayan arkadaşlar veya eski partnerlerin şahitliği veya belgelemelerini de içermektedir.

Başvuru sahibi aynı zamanda direkt veya dolaylı yollardan, zulmün eşcinsel olma nedenli uygulandığını kanıtlamalıdır. Mahkeme, bir başvuru sahibinin tıbbi gözetime ihtiyaç duyduğu ve bir gay barı terk ettikten sonra polis tarafından tehdit edildiği bir olayı tam yerinde bulmuştur ve eşcinselliği nedeniyle geçmişte uğradığı zulüm olarak kabul etmiştir. Mahkeme bu sonuca, polisin başvuru sahibine sadece ona gay olup olmadığını sorduktan sonra saldırdığını gösteren kanıta atıfta bulunarak varmıştır. Anlamlı olarak, İltica Mahkemesi tutarlı bir şekilde zulüm için birden fazla dürtü olabileceğini öne süren karışık motifler doktrinini takip etmektedir, zarar başvuru sahibi tarafından oluşturulmuş doğrudan veya dolaylı kanıtta gösterildiği şekilde gerçek veya atfedilen bir sebep tarafından kısmen motive ediliyor olsa da.

Bir iltica mahkemesi, kendi babası tarafından istismar edilmesinden dolayı sıkıntı içerisinde olan bir kadının politik görüşleri sebebiyle zulme uğradığının kanıtlandığını kabul etmiştir. Kadının görüşleri, babasının kadının normal davranışları üzerine sahip olduğu katı dinsel görüşlerle çatışmaktadır.

 

Zulüm Gören Eşcinseller İçin İltica

Bir başvuru sahibi sağlam temelli zulüm görme korkusunu LGBT bireylere yapılan zulüm ile ilgili bir düzen veya uygulama olduğunu göstererek kanıtlayabilir. Başvuru sahibi LGBT olduğunu ve dönüş korkusunun makul olduğunu kanıtlamalıdır. Başvuru sahibi ülkesinin başka bir yerine makul şartlar altında taşınabiliyorsa, sağlam temelli zulüm görme korkusu mevcut değildir.

Başvuru sahibinin kötü davranışlara dair bir düzeni kanıtlamak amacıyla belgeler sağlaması gerekecektir. Yardımcı olabilecek dokümanlar arasında “Amnesty International”, “Human Rights Watch”, “the International Gay and Lesbian Human Rights Commission”, ve ”the International Lesbian and Gay Association” gibi tanınmış ve saygı gören insan hakları örgütleri ve uluslararası LGBT hakları örgütlerinin hazırladığı raporlar bulunmaktadır. Başvuru sahibi anavatanındaki LGBT veya HIV pozitif kişilere karşı şiddetle ilgili gazete haberlerini de eklemelidir. Uzmanların söz konusu ülkedeki şartlarla ilgili yapacağı şahitlikler de göz önünde bulundurulacaktır. Ülke şartlarıyla ilgili ABD dışişleri bakanlığı tarafından hazırlanan raporlar çelişkili kanıtların olmaması durumunda son derece etkili olacaktır.

İltica, Geçmişte Zulüm Görme

Bir başvuru sahibine sadece geçmişte gördüğü zulüm temel alınarak iltica hakkı tanınabilir. Eğer başvuru sahibi geçmişte gördüğü zulmü yeterli şekilde kanıtlayabilirse, kişinin sağlam temelli bir zulüm görme korkusu olduğu kabul edilir. Sağlam temelli zulüm görme korkusu varsayımı, bununla birlikte, eğer şartlarda temelden değişiklikler olduğunu gösteren kanıt üstünlüğü mevcutsa veya başvuru sahibi anavatanının başka bir bölgesine makul şartlarda yerleşebilecek durumdaysa, reddedilebilir.

Sağlam temelli zulüm görme korkusu kanıtlanmasa bile, eğer kişinin geçmişteki zulmün ciddiyetinden dolayı dönmeye isteği veya imkanının olmadığına dair zorlayıcı sebepler varsa veya kişi başka herhangi bir ciddi zarardan dolayı sıkıntı çekebileceğini gösterirse başvuru sahibine iltica hakkı tanınabilir.

Geçmişteki zulümden temel alan bir sağlam gerekçeli zulüm vakası eğer başvuru sahibi baştaki zulmün ardından uzun süre ülkesinde kalmışsa, zayıflayabilir.

Obama’nın Göçmenlik Başkanlık Emri

1. Çocukluk Çağında ülkeye gelenler için Gecikmiş Etki Programı (Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA))

Kim – Yenileme bekleyen şu anki DACA sahipleri ve yeni başvuru yapanlar, diğer tüm DACA yönergelerini karşılayan, 15 Haziran 1981 öncesi doğan bireyler de dahil olmak üzere.

15 Haziran 1981 öncesi doğan bireylere, diğer yönergeleri karşıladıkları takdirde (üst yaş sınırını kaldırarak) DACA başvurusunda bulunma imkanı tanımaktadır.

Ne – Önceki 15 Haziran 2007 gerekliliğinin yerine 1 Ocak 2010’dan beri kesintisiz ABD’de ikamet etmiş olma gerekliliği getirilmiştir.

Gecikmiş etki süresini genişletmekte ve şu an iki yıl olan çalışma iznini üç yıla uzatmaktadır.

Ne Zaman – Başkan’ın 20 Kasım 2014 tarihli duyurusunu izleyen yaklaşık 90 gün içerisinde.

2. ABD Vatandaşlarının ve Yasal İkamet Sahiplerinin Ebeveynleri İçin Gecikmiş Etki

Kim – ABD’de yaşayan ve duyuru zamanında bir ABD vatandaşının veya yasal ikamet sahibinin ebeveyni olan ve de aşağıda belirtilen diğer yönergeleri karşılayan kayıt altına alınmamış bireyler.

Ne – Şu şartlar altında, ebeveynlere gecikmiş etki ve çalışma izni talebinde bulunma hakkı tanımaktadır:

1 Ocak 2010’dan beri aralıksız ABD’de ikamet etmiş olmak;

20 Kasım 2014’de veya öncesinde doğmuş olan bir ABD vatandaşının veya yasal ikamet sahibinin ebeveyni olmak ve

20 Kasım 2014, Kayıtsız Göçmenlerin Yakalanma, Gözaltı ve Sınır Dışı Edilmesi için İlkeler Bildirisi uyarınca, ABD’den sınır dışı edilmek için öncelikli olmamak.

Ne Zaman – Başkan’ın 20 Kasım 2014 tarihli duyurusunu izleyen yaklaşık 180 gün içerisinde.

3. Yasa dışı ikametin geçici istisnaları

Kim – En az 180 gün boyunca ABD’de yasa dışı ikamet etmiş bireyler ve
ABD vatandaşlarının oğulları/kızları ve yasal ikamet sahibi bireylerin eşleri ve oğulları/kızları.

Ne – 2013 yılında açıklanan geçici istisnalar programını, yasal ikamet sahibi bireylerin eşlerine, oğulları veya kızlarına ve de ABD vatandaşlarının oğulları ve kızlarına vizeleri mevcutsa istisna alma hakkı tanıyarak, genişletmektedir.

Değerlendirilen akraba, dilekçe sahibi değilse özel durumlar ortaya çıkabilir.

İstisna elde etmek için karşılanması gereken “aşırı zorluk” standardını açıklamaktadır. Şu anda, sadece ABD vatandaşlarının eşleri ve küçük çocukları vizeleri mevcut olduğunda geçici istisna alma hakkına sahiptir.

ILTICA

İlticaya uygun olabilmek için, başvuru sahibi şu şekilde olan mülteci tanımını karşılamalıdır:

” Irk, din, ulus, bir sosyal gruba veya siyasi görüşe mensupluk temelinde zulüm görmüş olma veya iyi temellendirilmiş bir zulüm görme korkusu nedeniyle kendi ülkesinin himayesini istemeyen veya bu himayeye ulaşamayan herhangi bir kişi.”

Eşcinsel insanlar için iltica talebi bileşenleri, belirli bir sosyal gruba mensup olma nedeniyle iyi temellendirilmiş bir zulüm görme korkusu veya geçmişteki zulümden temel alan anavatana dönüldüğünde gelecekte zulüm görme riskidir. Zulüm uygulayan ise ülke yönetimi olmalıdır.

Göç hakkı “sadece teşvik etmez, mümkün olduğunda, aynı zamanda onaylayıcı referans ve belgesel kanıt da gerektirir.” Referans, bununla birlikte, eğer güvenilirse, başvuru sahibinin kanıtlama yükümlülüğünü karşılaması için yeterli olabilir.

Yasadışı Şartlarda Olan Yabancılar İçin Yeni Göçmenlik Yasası

Beyaz Saray, ülkede yasadışı şekilde bulunan 3 – 6 milyon göçmeni, başkanlık müdahalesiyle etkin bir şekilde affetme eğilimini; ABD vatandaşlarının yasadışı göçmen ebeveynlerini ve DACA alıcılarının muhtemelen yasadışı göçmen olan ebeveynlerini kapsamak amacıyla; — 2012 yılındaki genelgeyle, başkanlık emriyle sağlanmış– Çocukluk Çağındaki Gelişler için Geciktirilmiş Etki’yi (Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)) genişleterek gösterdi. Müdahale diğer yasadışı göçmen gruplarını da kapsayabilir ve DACA benzeri bir şekilde yasadışı göçmenlere hükümet tarafından çıkartılmış belgeler sağlayarak; yeşil kartın veya vatandaşlığa giden bir yolun olmamasına rağmen; yasal statünün faydalarını sağlayabilir. Beklentiler başkanlık emrinin aralık ayında yayınlanacağı yönünde. Bu göçmenlik başkanlık emri yaklaşık 5 milyon kişiye yasal statü sağlayacak.

ILTICA (SORULAR VE CEVAPLAR)

S: Eğer sınır dışı edilmenin engellenmesi için kanıt sağlamanın yükü iltica için gerekenden daha büyükse, kişi nasıl iltica için değil de sınır dışı edilmenin engellenmesi için uygun olabilir?

C: Kişi iltica hakkı alması gerektiğini kanıtlayacak yükü taşıyabilecek olsa da, kişinin iltica hakkı almaması gerektiğini gösteren diğer etkenler mevcut olabilir. Bu etkenler diğer yönlerden yeterli başvuru sahibinin takdire bağlı reddi ve iltica uygunluğuna karşı bir takım engellerdir. Sınır dışı edilmenin engellenmesinde takdire bağlı ret söz konusu değildir ve ilticaya engel olan pek çok durum sınır dışı edilmenin engellenmesinde mevcut değildir.

S: İlticaya engel durumlar nelerdir?

C: Aşağıdaki faktörler ilticayı engelleyecek şekilde etki edebilir:

1. Bir yıllık başvuru süresi. Eğer kişi başvurusunu ABD’ye girişini izleyen ilk yıldan sonra yaparsa, iltica etmesi engellenir, fakat bu kurala istisna pek çok durum mevcuttur.

2. Bir iltica başvurusunun daha önce göçmenlik mahkemesinde veya Göçmenlik Başvuruları Kurulu’nda (Board of Immigration Appeals) reddedilmiş olması

3. Başka bir ülkeye kesin yerleşme;

4. Söz konusu ülkeyle yapılan antlaşma ile resmileşmiş güvenli üçüncü bir ülke.

ILTICA (SORULAR VE CEVAPLAR)

S: İltica ve Sınır Dışı Edilmenin Engellenmesi arasındaki fark nedir?

C: İltica, ana vatanda zulüm görme temeline dayanan, yasal statü ve çeşitli göçmen menfaatlerini kazanmak için bir araçtır. ABD içerisinde kalmanın yanı sıra, iltica hakkı kazanan bir kişi (mülteci) ABD’de çalışabilir, anavatanından ABD’ye aile üyelerini getirebilir ve sonunda kalıcı oturma izni başvurusu yapabilir. Öte yandan, Sınır Dışı Edilmenin Engellenmesi kişinin işkence görme ihtimali olan bir ülkeye sınır dışı edilmemesi için bir araçtır. Sınır Dışı Edilmenin Engellenmesi hakkı kazanan bir yabancı teknik olarak ABD’de herhangi bir legal statüde değildir. Sınır Dışı Edilmenin Engellenmesi’nin bunun dışında tek faydası yabancının sınır dışı edilmekten korunduğu sürece ABD’de çalışabilmesidir. İlticanın takdire bağlı reddi ve belirli iltica engelleri gibi Sınır Dışı Edilmenin Engellenmesi ile ilgisi olmayan kimi şartlar altında, kişinin ilticası reddedilirken Sınır Dışı Edilmenin Engellenmesi hakkı kazanabilir.

S: Sınır dışı edilmenin engellenmesi ile iltica arasında seçim yapmam gerekli mi?

C: Hayır. Her zaman ilticaya, başvurunuzun reddedilmesi halinde alternatif bir çözüm olarak Sınır Dışı Edilmenin Engellenmesi ile birlikte başvuru yaparsınız. İltica talebinde bulunan bir kişi aynı zamanda Sınır Dışı Edilmenin Engellenmesi başvurusunda bulunmuş da sayılacaktır.

S: İlticaya uygun sayılmam için kanıtlamam gereken nedir?

C: Ülkenizde ırk, din, uyruk, politik görüş ve/veya belirli bir sosyal gruba mensup olma nedeniyle geçerli bir zulüm görme korkunuzun olduğunu kanıtlananız gerekmektedir. Geçerli korku sizin şartlarınızdaki makul bir kişinin söz konusu ülkede zulümden korkması anlamına gelmektedir. Zulüm görme ihtimalinizin yüksek olduğunu kanıtlamanıza gerek yoktur.

S: Sınır dışı edilmenin engellenmesine uygun sayılmam için kanıtlamam gereken nedir?

C: Ülkenizde yüksek ihtimalle ırk, din, uyruk, politik görüş ve/veya belirli bir sosyal gruba mensup olma nedeniyle zulüm göreceğinizi kanıtlamanız gerekir.

ILTICA (SORULAR VE CEVAPLAR)

S: Sınır dışı edilme sürecinde değilsem nasıl iltica başvurusu yaparım?

C: Bir “İltica ve Sınır Dışı Edilmenin Engellenmesi için Başvuru”yu (Form I-589) bölgenizdeki iltica davalarında yargı yetkisi olan USCIS Hizmet Merkezi’ne bildirerek. NOT: Bu merkezin, eyaletteki genel göçmenlik konularıyla ilgilenen merkezle aynı olma şartı yoktur.

S: Sınır dışı edilme sürecindeysem nasıl iltica başvurusu yaparım?

C: Bir “İltica ve Sınır Dışı Edilmenin Engellenmesi için Başvuru”yu (Form I-589) sınır dışı edilme sürecinizi görüşen göçmenlik mahkemesine bildirerek.

S: ABD içerisinde bir yıldan fazla süredir legal statüde bulunuyorsam, hala bir yıl içerisinde başvurma kuralına tabi olur muyum?

C: Evet. Kural, yasa dışı kalışlara uygulandığı gibi, yasal kalışlara da uygulanır. Yine de kurala istisna olan durumlardan birine uygun olabilirsiniz.

S: İltica başvurusu yapma ücreti nedir?

C: Yoktur. Bu davalar için başvuru ücreti bulunmamaktadır.

S: İltica veya Sınır Dışı Edilmenin Engellenmesi hakkını alma şansım nedir?

C: Her dava birbirinden farklıdır. Bu soru için doğrudan bir avukattan görüş almanız gerekmektedir.

S: İltica veya sınır dışı edilmenin engellenmesi için uygunluğu kanıtlama yükü kimdedir?

C: Kanıtlama yükü hak talebinde bulunan yabancıya aittir.